IAA

Intervencions assistides amb les nostres gosses

 

Les Intervencions Assistides amb Animals, són un tipus d’intervenció complementària, on incorporem una o vàries gosses dins d’un pla global de tractament de la persona o grup, amb l’objectiu de promoure una millora en les funcions físiques, socials, emocionals i/o cognitives de la persona o/o grup atès.

Entenem que el gos és l’element motivador que facilita la consecució d’objectius prèviament establerts amb l’equip de professionals. La seva presència genera un estat de tranquil·litat i normalitat que permet treballar de manera relaxada i distesa el que es vol assolir.

Crear un vincle emocional amb l’animal augmenta la motivació per participar en les activitats i serveix per reforçar la transmissió de conceptes, valors i actituds. Cal ressaltar que aquesta interacció, per si mateixa, no resulta terapèutica. És necessària la presència d’un professional que vetlli perquè el vincle que s’estableixi sigui positiu i beneficiós per a ambdues parts.

Beneficis de les Intervencions Assistides amb Animals

Els beneficis que poden oferir aquest tipus d’intervencions són molt amplis, i hem volgut resumir-los en quatre grans àrees.

Àrea física

 • Millora de les capacitats físiques i habilitats motrius (equilibri, coordinació, psicomotricitat fina i gruixuda, enfortiment o relaxació del to muscular, etc.).
 • Ajuda a augmentar la propiocepció i es treballa el sistema vestibular.
 • Afavoreix el desenvolupament i control dels sentits.
 • Estimula la pràctica d’activitat física.
 • Redueix la freqüència cardíaca i la pressió arterial, afavorint així un major estat de relaxació.
 • Redueix els nivells d’estrès i ansietat, millorant, per tant, l’estat anímic de la persona.

Àrea cognitiva

 • Estimulació multisensorial.
 • Estimula l’ús de la memòria.
 • Promou la comunicació i el llenguatge.
 • Augmenta els nivells d’atenció i concentració.
 • Afavoreix el desenvolupament de les funcions executives (seqüenciació, planificació i organització).
 • Motiva l’adquisició de nous aprenentatges.

Àrea social

 • Potència l’autonomia en les AVD (activitats de la vida diària).
 • Millora en habilitats socials (en les sessions es reforcen normes, torns d’espera, així com valors i actituds).
 • Augmenta la voluntat de participar en altres activitats.
 • Reducció de comportaments no desitjats.
 • Augmenta la sociabilitat el que afavoreix crear vincles positius amb altres persones.
 • Fomenta les relacions socials, augmentant el nivell d’interacció amb altres persones (tant dins com fora de les sessions).

Àrea emocional

 • Millora l’autoestima i l’autoconfiança (percepció de sentir-se capaç i necessari).
 • Disminueix la sensació de solitud i aïllament.
 • Fomenta l’afectivitat.
 • Millora l’estat d’ànim.
 • Fomenta l’autocontrol i augmenta la capacitat de tolerància a la frustració.
 • Potència l’empatia i la conducta assertiva envers els seus companys.

Principals destinataris de les IAA

La versatilitat d’aquest tipus d’intervenció abasta una àmplia gamma de persones i grups que se’n poden beneficiar.

Els animals poden ser incorporats en una gran varietat de programes, sempre que estiguin ben definits els objectius que es volen treballar.

Infància i adolescència

Programes orientats al treball de valors, actituds i accions responsables. La presència del gos, facilita l’adquisició dels nous aprenentatges, perquè el gos no jutja ni el ritme ni les dificultats de l’infant.

 • Escoles ordinàries.
 • Escoles bressol.
 • Biblioteques (programes de lectura assistida amb gos).
 • Ludoteques.
 • Programes de recreació i lleure responsable.
 • Programes de tinença responsable de mascotes.
 • Equips sòcio-pedagògics municipals.
 • Centres cívics i casals.
 • Educació emocional.

Infància i adolescència en risc d'exclusió social

Es prioritzen els projectes orientats a les habilitats socials, comunicació assertiva, empatia, respecte pels seus companys i per l’entorn. A través de la cura responsable de l’animal, es treballen aspectes com el sentit de pertinença al grup, fomentant les interaccions socials entre les persones participants, l’augment de l’autoestima (individual i grupal), així com el sentiment de responsabilitat i confiança amb el grup.

 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE i CREI).
 • Centres de Salut Mental Infanto-juvenil (CSMIJ).
 • Centres de dia.
 • Centres d’atenció als trastorns generals del desenvolupament (TDAH, TEA, dificultats en l’aprenentatge, etc.).
 • Centres d’atenció a la infància i adolescència.
 • Centres d’atenció precoç.

Diversitat funcional i pluridiscapacitat

Es treballen les habilitats socials, estimulació cognitiva i sensorial, així com activitats que promoguin l’adquisició de nous aprenentatges. Realitzar exercicis que tracten de promoure el més alt nivell d’autonomia en els hàbits de la vida quotidiana. El gos és un gran motivador per estimular la comunicació -verbal i no verbal-.

Amb les persones més afectades, la presència de l’animal, suposa un estímul multisensorial actiu, que permet treballar des de l’aspecte més sensorial, afavorint el contacte amb l’animal. El gos ajuda a reduir l’estrès i l’ansietat, generant un estat de relaxació en la persona.

 • Escoles d’educació especial.
 • Centres de dia.
 • Centres ocupacionals.
 • Residències.

Gent gran

Moltes persones d’avançada edat han tingut animals en algun moment de la seva vida. La presència del gos serveix per activar la memòria i treballar l’estimulació cognitiva, així com lubricant per reforçar la comunicació afectiva.

A la vegada, es fan activitats que fomenten l’activitat física amb la coordinació de moviments i la psicomotricitat.

 • Centres de dia.
 • Residències.
 • Centres cívics i casals.

Persones en risc d'exclusió social

El fet de crear un vincle positiu amb el gos, ajuda a treballar en qüestions relacionades amb la gestió emocional i millores en relació amb les habilitats socials. El gos ajuda a trencar la monotonia del dia a dia proporcionant una millora en l’estat d’ànim de la persona. En aquesta àrea, podem dir que el gos ens serveix com un mitjà per promoure la inclusió.

 • Centres penitenciaris.
 • Projectes d’inserció social i laboral.
 • Centres de salut mental.

Primera sessió gratuïta

Oferim una primera SESSIÓ GRATUÏTA que té com a funció principal informar l’equip d’experts sobre el nostre mètode de treball, així com establir els objectius que volem assolir amb els beneficiaris de la intervenció.

D’altra banda, s’especifiquen les pautes per garantir que es respectin en tot moment els principis de benestar animal.

Contacta per demanar cita, sense compromís.